Најефтини телефонски разговори!


КТВ СПАЈДЕР - НЕТ покрај тв и интернет ви нуди и фиксна телефонија (VoIP телефонија). При користење на услугите од нашата телефонија имате можност да го задржите веќе постоечкиот број или пак да добиете наш број, нашите броеви се во опсег од 034/550-100 до 034/550-499.

Постапката за задржување на веќе постоечкиот ваш број или добивање на нов во целост ја проследуваме ние, се што треба е да поднесете барање во нашиот продажен салон и да ја приложите следната документација:

За физички лица:

  • Документ за лична идентификација на увид (копија од истиот со ваша согласност).
  • Последна сметка од вода, струја, мобилен, фиксен телефон кај друг оператор (со адреса на местото каде ќе биде инсталиран уредот и каде треба да пристигнува фактурата).
  • Барање за пренос на број (доколку сака да го пренесе својот број од друг оператор во мрежата на Спајдер - Нет).
  • За странски државјанин патна исправа и дозвола за престој во РМ. (Ако не поседува дозвола за престој, може да склучи договор со авансно плаќање на целокупната вредност на договорот и плаќање на аванс како гаранција за опремата).

За правни лица:

  • Тековна состојба од Централен регистар (не постара од 1 месец) - (копија).
  • ЗП образец од Централен регистар (копија).
  • Странско правно лице (пред склучување на договорот потребно е да достави банкарска гаранција, депозит или да плати авансна фактура за целокупниот договор, со аванс како гаранција за опремата).
  • Договорот го потпишува Управителот на правното лице кој е наведен во тековната состојба или од него овластено лице со Полномошно заверено на нотар. Барање за раскинување на договор се поднесува писмено на пропишан образец од Операторот во некој од продажните салони или по пошта.

Кориснички портал:

Корисниците кои сакаат да имаат преглед на својата детална сметка активираат и деактивираат услуги треба да ја посетат страната за корисници каде треба да се регистрираат.

Цени за минута разговор Без 18% ДДВ Со вклучен 18% ДДВ
Локални повици
Во мрежата на Неотел* 0,4 0,47
Кон други фиксни оператори - нормална тарифа 0,95 1,12
Кон други фиксни оператори - ефтина тарифа 0,55 0,65
Меѓуградски повици
Во мрежата на Неотел* 0,85 1
Кон други фиксни оператори - нормална тарифа 1,5 1,77
Кон други фиксни оператори - ефтина тарифа 1 1,18
Повици кон мобилни броеви
T-Mobile, ONE,VIP - преку цел ден 6,8 8,02

Меѓународни разговори

Деталниот ценовник за фиксна телефонија можете да ги симнете на следниот линк.

Пакет 150
Времетраење на договор Еднократен надомест Месечна цена Вклучени разговори во мрежата на Неотел Вклучени разговори кон другите фиксни оператори
Неопределено време 1610 денари (1899,8 со вклучен ДДВ) 150 денари (177 со вклучен ДДВ) 200 100
1 година 847 денари (999,46 со вклучен ДДВ) 150 денари (177 со вклучен ДДВ) 200 100
2 години 594 денари (700,92 си вклучен ДДВ) 150 денари (177 со вклучен ДДВ) 200 100

Промотивно 3 месеци неограничено во мрежата на Неотел.

Тарифирањето е по минута разговор.

За времетраење на договорот миграции од еден во друг пакет се дозволени само и исклучиво во пакет од исто или повисоко ниво на претплата.
За времетраење на договорот миграции во пакет од пониско ниво на претплата не е дозволено и за да се направи истото треба да истече договорот или пак да се платат пенали за предвремено раскинување на Договорот и да се потпише нов Договор за избраниот пакет.

Пакет 170
Опис: Договор на 2 години
Месечна претплата: 144 ден. без вклучен ддв
170 ден со вклучен ддв
Еднократен надомест за приклучување: 0 ден
Вклучен сообраќај: Неограничени разговори само во мрежата на НЕОТЕЛ
Начин на тарифирање: Тарифирањето се врши на минута

За времетраење на договорот миграции од еден во друг пакет се дозволени само и исклучиво во пакет од исто или повисоко ниво на претплата.
За времетраење на договорот миграции во пакет од пониско ниво на претплата не е дозволено и за да се направи истото треба да истече договорот или пак да се платат пенали за предвремено раскинување на Договорот и да се потпише нов Договор за избраниот пакет.

Пакет 190
Времетраење на договор Еднократен надомест Месечна цена Вклучени минути
Неопределено време 1610 денари (1899,8 со вклучен ДДВ) 161 ден. без вклучен ддв 190 ден со вклучен ддв /
1 година 0 денари 161 ден. без вклучен ддв 190 ден со вклучен ддв /
2 години 0 денари 161 ден. без вклучен ддв 190 ден со вклучен ддв /

За времетраење на договорот миграции од еден во друг пакет се дозволени само и исклучиво во пакет од исто или повисоко ниво на претплата.
За времетраење на договорот миграции во пакет од пониско ниво на претплата не е дозволено и за да се направи истото треба да истече договорот или пак да се платат пенали за предвремено раскинување на Договорот и да се потпише нов Договор за избраниот пакет.

Пакет 300
Времетраење на договор Еднократен надомест Месечна цена Вклучени разговори во мрежата на Неотел Вклучени разговори кон другите фиксни оператори
Неопределено време 1610 денари (1899,8 со вклучен ДДВ) 300 денари (354 со вклучен ДДВ) 400 300
1 година 424 денари (500,32 со вклучен ДДВ) 300 денари (354 со вклучен ДДВ) 400 200
2 години 0 денари 300 денари (354 со вклучен ДДВ) 400 200

За времетраење на договорот миграции од еден во друг пакет се дозволени само и исклучиво во пакет од исто или повисоко ниво на претплата.
За времетраење на договорот миграции во пакет од пониско ниво на претплата не е дозволено и за да се направи истото треба да истече договорот или пак да се платат пенали за предвремено раскинување на Договорот и да се потпише нов Договор за избраниот пакет.